Muriel Anderson
El Noi de La Mare 

 

_

형체가 들어나지 않거나

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

두꺼운 허물에 둘러쌓인

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

가장 효율적이고 효과적이거나 합리적인 방법?

_

푸.

 

 

 

 

 

 

 

_

혜리는 그런 나를 보며, 양손으로 브이를 그린다

 

 

 

 

 

 

 

 

브이~~

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

그리고, 내 팔등에 자신의 도장을 찍고 그림도 그린다

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

가족

2011 . 07