Dynamic Duo SOLO

model gaeko.choija.yunjung.jenjin.kongCD.etc
production MassMessAge
director heelloo
producer yonnie
assistantdirector youngwuk.chani
camera suyoung
light jinwook
art juhyun
2d hyunji
title pyo
2008